Všeobecné obchodní podmínky VAZNIKY-STRECHY.EU

vazniky-strechy LOGO

Václav Veverka
IČ: 07527471
prodejce vazníků a krytin – zprostředkovatel
Blažim 124
440 01, Blažim

1. Obecná ustanovení, předmět smlouvy

VAZNIKY-STRECHY.EU – Václav Veverka (dále jen „zprostředkovatel“) je prodejce, který zprostředkovává prodej vazníků a krytin pro střechy – výrobců (dále jen „výrobce“).
Zprostředkování prodeje vazníků a krytin provádí zprostředkovatel na základě smlouvy o zprostředkování prodeje vazníků, krytin, montáže, dopravy (dále jen „služba“) uzavřené s
výrobcem. Výrobce je certifikovaný v oboru a způsobilý k podnikání.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky zprostředkovatele (dále jen „VOP“) upravují (i) podmínky, za kterých zprostředkovatel zprostředkovává prodej služby nabízené výrobcem,
(ii) postup při objednání služby a (iii) podmínky uzavření a vzniku smlouvy mezi výrobcem a osobou uvedenou v cenové nabídce (dále jen „CN“) jako objednávající (dále jen
„objednávající“) a/nebo osobou, v jejíž prospěch bude smlouva uzavřena (dále jen „zákazník“; v těchto VOP dále jen „smlouva“). Za dodržení povinností uvedených v VOP však
plně odpovídá objednávající.

Zprostředkování prodeje služby poskytované výrobcem je charakterizována zejména závazkem zprostředkovatele zprostředkovat uzavření smlouvy mezi výrobcem a
zákazníkem, jejímž předmětem bude poskytnutí služby výrobcem – služby vybrané zákazníkem a uvedené v CN. Zprostředkovatel pouze zprostředkovává služby výrobce pro
zákazníka. Smluvními stranami smlouvy jsou výrobce a zákazník.

Vzájemná práva a povinnosti výrobce a zákazníka ze smlouvy se řídí Všeobecnými podmínkami (platebními a podmínkami) výrobce (dále jen „podmínky výrobce“) a CN. Vzájemná práva a povinnosti zprostředkovatele a zákazníka upravující zprostředkování prodeje služby se řídí VOP a CN.

2. Objednání služby

2.1. Poptávka služby

Zákazník provádí poptávku služby (vše dále jen „poptávka služby“) (i) buď prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře na internetových stránkách zprostředkovatele (www.vaznikystrechy.eu) a jejím následným odesláním (dále jen „on-line poptávka“) (ii) telefonicky konzultací se zástupcem zprostředkovatele (dále jen „telefonická poptávka“) nebo (iii) e-mailem (nabídka@old.vazniky-strechy.eu) odesláním zprostředkovateli (dále jen „e-mail poptávka“). Poptávka služby je v každém případě nezávazná. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo poptávku služby i bez odpovědi zákazníkovi odmítnout, a to zejména tehdy, obsahujeli poptávka služby neúplné, nesprávné nepravdivé a/nebo rozporuplné údaje.

2.2. Potvrzení poptávky služby

2.2.1 On-line poptávka, telefonická poptávka a e-mail poptávka

Po odeslání on-line poptávky, e-mail poptávky nebo po učinění telefonické poptávky zašle zprostředkovatel zákazníkovi e-mail z (nabídka@old.vazniky-strechy.eu) s pokyny týkající se poskytnutí informací a dokumentů pro možnost zpracování cenové nabídky (kalkulace) a popř. dalších podkladů. Zákazník je povinen veškeré údaje uvedené v nabídce a v dalších dokumentech zaslaných zprostředkovatelem zákazníkovi řádně zkontrolovat. Zprostředkovatel neodpovídá zákazníkovi za škodu způsobenou uvedením nesprávných údajů v poptávce.

Po zkontrolování cenové nabídky a dalších dokumentů zaslaných zprostředkovatelem zákazníkovi podepíše zákazník cenovou nabídku a zašle ji e-mailem na adresu nabídka@old.vazniky-strechy.eu nebo poštou na adresu zprostředkovatele. Cenovou nabídku je povinen podepsat výlučně objednávající.

2.2.2 Osobní objednávka

Při osobní poptávce podepíše objednávající cenovou nabídku u zprostředkovatele. Článek 2.2.1 se použije přiměřeně.

3. Smlouva, zaplacení služby

3.1 Smlouva

Smluvní vztah vzniká na základě podkladů resp. cenové nabídky mezi zprostředkovatelem a zákazníkem výlučně a pouze s výrobcem nasmlouvané zakázky. Cena je platná na základě předložených podkladů a zahrnutých v cenové nabídce. Zprostředkovatel garantuje cenu uvedenou v cenové nabídce po dobu 6 měsíců od potvrzení zákazníkem. Navýšení ceny může být pouze z důvodu nepředpokládaných z původních dokumentů.

3.2 Zaplacení služby

K naplnění a zahájení výroby zákazníkem objednané služby u výrobce dojde až po zaplacení 80% z celkové ceny uvedené v cenové nabídce (dále jen „80% cena“). Lze i zaplatit celkovou cenu.

Domluví-li se strany zákazník a výrobce, lze i jinak.
Zaplacení celkové ceny, popř. 80% ceny (v těchto VOP také jen „platba služby“) je zákazník oprávněn provést následujícím způsobem:
v hotovosti v kanceláři výrobce; nebo
hotovostním vkladem na účet výrobce; nebo
bankovním převodem na účet

Zákazník je oprávněn zaplatit službu také jiným způsobem; výše uvedené způsoby však zajistí nejrychlejší zaplacení služby.
Pokyny k úhradě (číslo účtu, variabilní symbol, částka a další) bude uvedeno na řádné faktuře vyplívající z uzavřeného smluvního vztahu mezi výrobcem a zákazníkem. Celková
cena, resp. záloha 80% z ceny, je sjednána v měně státu, ve kterém má výrobce sídlo (většinou CZK), (dále jen „koruna česká“). Zákazník je oprávněn celkovou cenu, resp. zálohy
na celkovou cenu či zbývající části celkové ceny vedle koruny české, zaplatit také v měně EUR (měna evropská).
Doplacení služby v 20% z uvedené ceny v cenové nabídce a smlouvě bude splatné po dokončení služby.
Doba splatnosti a další ujednání bude stanovené v řádné smlouvě mezi výrobcem a zákazníkem.
Nastane-li situace, že služba uvedená v cenové nabídce nebude ze strany výrobce přijatá a to z různých důvodů, v takovém případě zprostředkovatel nenese žádné pochybení a zákazníkovi nevzniká nárok na poskytnutí další možnosti zprostředkování služby.

Zprostředkovatel žádným způsobem neodpovídá za škodu, popř. jinou újmu a/nebo jiné
následky způsobené zákazníkovi neuzavřením smlouvy.

3.3 Výše zálohy na celkovou cenu, úhrada zbývající části celkové ceny

Zaplacení zálohy v 80% z cenové nabídky bude ujednáno ve smlouvě o službě mezi výrobcem a zákazníkem.
Doplacení služby v 20% z cenové nabídky bude po dokončení služby bude ujednáno ve smlouvě o službě mezi výrobcem a zákazníkem.
Zprostředkovatel v rámci dobrého obchodního jména a etiky slibuje, že bude dbát na kvalitní a seriózní službu ze strany výrobce.

4. Změny sjednané služby

Změny sjednané služby oproti cenové nabídce, či jakož i změny dalších podmínek smlouvy se řídí podmínkami výrobce.

5. Reklamace

Vzhledem k tomu, že zákazník je v právním vztahu výlučně s výrobcem, s kterým zákazník uzavírá smlouvu, nese odpovědnost za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy výrobce. Zprostředkovatel neodpovídá za kvalitu a rozsah služby poskytované výrobcem; případné reklamace služby uplatňuje zákazník výlučně u výrobce. Zprostředkovatel není oprávněn řešit reklamace služby ani jménem výrobce.

Zprostředkovatel poskytne zákazníkovi v případě žádosti součinnost s vyřízením reklamace služby u výrobce.

6. Zvláštní ustanovení

Učiněním objednávky služby (cenové nabídky) uděluje zákazník zprostředkovateli souhlas ke zpracovávání veškerých svých osobních údajů uvedených v cenové nabídce a/nebo ve všech dokladech předaných či předložených zprostředkovateli v souvislosti se zprostředkováním prodeje služby (dále jen „osobní údaje“). Pod pojmem zpracovávání osobních údajů dle smlouvy se rozumí rozsah zpracovávání osobních údajů dle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zákazník souhlasí dále s tím, aby zprostředkovatel zpracovával osobní údaje (i) za účelem zprostředkování uzavření smlouvy, (ii) za účelem jejich zpřístupnění výrobci a (iii) za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb. Zákazník souhlasí s tím, že zprostředkovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat od okamžiku učinění objednání
služby (cenové nabídky). Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi. Zákazník má právo souhlas se zpracováním
osobních údajů dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. Zákazník potvrzuje, že byl upozorněn na právo přístupu k osobním údajům, které o něm vede zprostředkovatel a o dalších právech zákazníka vyplývajících z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

V případě, že zákazník požaduje zprostředkování služby i ve prospěch třetích osob, objednáním služby potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu dle tohoto článku.

VAZNIKY-STRECHY.EU – garantuje a poskytne tento certifikát ke každé zakázce