SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

I. Správce osobních údajů

          Václav Veverka, IČO: 02558491, Blažim 124, PSČ 440 01

II. Zpracovávané osobní údaje

– jméno
– e-mailová adresa

III. Účel/y zpracování osobních údajů

– zpracování a zaslání nabídky realizace vazníků pro Vaši střechu

– zasílání  newsletterů – obchodního sdělení

IV. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů  je Váš souhlas.

V. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

VI. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání souhlasu a po dobu nebytně nutnou.

VII. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo na výmaz osobních údajů.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VIII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, nebudeme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

vazniky

Kontaktujte nás

Telefon

(+420) 775 661 025

Email

nabidka@vazniky-strechy.eu